Onze Missie en Visie

HET WAAROM en HET waar­voor we als orga­ni­sa­tie bestaan

Onze visie


Hier, dicht­bij de Leie in het schil­der­ach­tig dorp Sint-Martens-Latem, ligt een plek waar de zorg centraal staat voor iedere bewo­ner : de service appar­te­men­ten Golf Residentie.
De erkende Golf Residentie streeft naar kwali­teits­vol, comfor­ta­bel en zorge­loos wonen. De Golf Residentie beheert haar residentie vanuit de visie “levens­lang wonen” en biedt een respect­volle uitge­breide service op het vlak van wonen, life­style, dienst­ver­le­ning en zorg op maat.
Wonen in de Golf Residentie is kiezen voor een zekere levens­stijl. Dank­zij onze dienst­ver­le­ning op maat kan u in de flat blij­ven wonen, ook indien u later meer zorg nodig heeft. Verhui­zen wordt over­bo­dig! Dit is quality time.
In ons huis zorgen we voor zinvolle acti­vi­tei­ten afge­stemd op uw eigen persoon­lijke inte­res­ses.
In onze residentie bieden wij recre­a­tieve en cultu­rele acti­vi­tei­ten. Het huis biedt een warme, comfor­ta­bele en huise­lijke omge­ving. De veilig­heid wordt mits camera­bewaking en aanwe­zig­heid van perso­neel gega­ran­deerd. Zo voelt u zich snel thuis.
We berei­den lekkere maal­tij­den, dagvers met lokale produc­ten in de eigen plaat­se­lijke keuken en serve­ren het stijl­vol in het restau­rant.
We zorgen voor vele soci­ale contac­ten tussen onze bewo­ners onder­ling, maar ook met de fami­lie, de mede­wer­kers, de vrij­wil­li­gers en de buurt.
Boven­dien bieden we onder­steu­ning en omka­de­ring (ook admi­ni­stra­tief) bij u thuis, maar ook aan uw fami­lie en naas­ten.