Seni­o­rie Golf Residentie hecht veel belang aan uw privacy en we zijn daarom trans­pa­rant over welke gege­vens we over u verza­me­len. Alle gege­vens die we verza­me­len, slaan we op in een eigen data­base die goed bevei­ligd wordt. Omdat wij alle gege­vens verza­me­len en verwer­ken binnen België, worden ze beschermd volgens de Euro­pese privacy normen.

1. Wie zijn wij?


Seni­o­rie Golf Residentie
Bosstraat 66
9830 Sint-Martens-Latem
info@golfresidentie.be

2. Welke gege­vens verza­me­len we van u en waarom?


Statis­tie­ken

Wanneer u naar onze website surft, bewa­ren wij bepaalde gege­vens van u in statis­tie­ken (Google Analy­tics). Die gege­vens bestaan onder meer uit het brow­ser­type, IP-adres, het bestu­rings­pro­gramma dat u gebruikt en de domein­naam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebrui­ken deze statis­tie­ken om het surf­ge­drag van onze bezoe­kers te analy­se­ren en op basis daar­van onze website te opti­ma­li­se­ren voor onze gebrui­kers. De statis­tie­ken zijn volle­dig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Daar­naast verza­me­len we ook bepaalde statis­tie­ken wanneer u onze nieuws­brief leest. Meer bepaald gaat het hier om infor­ma­tie over het brow­ser­type, unieke iden­ti­fi­ca­tie en het aantal keren dat op een link in onze nieuws­brief geklikt wordt. We gebrui­ken deze gege­vens om onze nieuws­brief te verbe­te­ren of even­tu­ele proble­men correct te kunnen analy­se­ren.

Contact­in­for­ma­tie

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuws­brief, slaan we uw voor­naam, naam, en e‑mailadres. Die gege­vens hebben we nodig om u de nieuws­brief te kunnen verstu­ren. De gege­vens worden veilig opge­sla­gen en worden enkel gebruikt in het kader van marke­ting.

U kan zich, koste­loos en op verzoek, steeds verzet­ten tegen het gebruik van uw gege­vens voor direct marke­ting. Daar­toe kan u zich rich­ten tot Seni­o­rie Golf Residentie, Bosstraat 66, 9830 Sint-Martens-Latem, info@golfresidentie.be.

3. Met wie delen wij uw data?


Enkel Seni­o­rie Golf Residentie gebruikt uw gege­vens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

4. Wat is de bewaar­ter­mijn van uw gege­vens?


Seni­o­rie Golf Residentie bewaart uw persoons­ge­ge­vens tot 3 jaar na het verzen­den van een contact­for­mu­lier.

5. Welke rech­ten heeft u?


Als gebrui­ker heeft u ook een aantal rech­ten die betrek­king hebben op uw persoons­ge­ge­vens. Als u een van die rech­ten wil inroe­pen, dan kan u zich best recht­streeks tot Seni­o­rie Golf Residentie rich­ten door een e‑mail te sturen naar info@golfresidentie.be. Wij doen ons best om alle aanvra­gen binnen 30 werk­da­gen te verwer­ken.

Recht op inzage en recht­zet­ting

U beschikt over het recht om alle persoon­lijke gege­vens die we van u verza­me­len in te kijken. Even­tu­eel onjuiste of onvol­le­dige gege­vens kan u laten wijzi­gen of verwij­de­ren.

Recht om te worden verge­ten

Een bezoe­ker heeft altijd het recht om zijn gege­vens te laten verwij­de­ren uit onze data­ba­ses.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gege­vens onrecht­ma­tig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Priva­cy­com­mis­sie.

Recht om toestem­ming in te trek­ken

Elke gebrui­ker of bezoe­ker waar­van er persoons­ge­ge­vens verza­meld worden, heeft het recht om zich te verzet­ten tegen de verwer­king van die gege­vens.

Recht op beper­king van de verwer­king

U beschikt over het recht om de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens (tijde­lijk) stop te zetten.

6. Wijzig­baar­heid


Seni­o­rie Golf Residentie heeft het recht om deze priva­cy­ver­kla­ring te veran­de­ren indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewij­zigd op 13/12/2023.

7. Cookies


Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer infor­ma­tie verwij­zen we naar ons Cookie­be­leid pagina op dez site. Mocht u na het lezen van dit Cookie­be­leid toch nog vragen of opmer­kin­gen rond cookies hebben, kan u steeds contact opne­men via info@golfresidentie.be.